OM PRODUKTEN

Flödesblandare

Hälsosammare floder och dammar med Flow Mixer

Det finns ett konstant och växande globalt behov av vattenbehandling med luftning som bygger på energioptimering och förnybara bästa metoder. Luftning är effektivt för hantering av lösta gaser som radon, koldioxid, metan och svavelväte samt flyktiga organiska föreningar VOC, som MTBE eller andra industriella lösningsmedel. Den är också effektiv när det gäller utfällning av löst järn och mangan. Utmaningen är att hitta kostnadseffektiva sätt att lufta. Hur effektiv luftningen är beror på mängden ytkontakt mellan luft och vatten, som bestäms av luftbubblornas storlek och volym.

Varför luftar ?

Teknik Översikt

VPT FlowMixer TM är omvälvande både genom sin luftningseffektivitet och sitt mycket låga energibehov.

Teknik Översikt

VPT FlowMixer TM är omvälvande både genom sin luftningseffektivitet och sitt mycket låga energibehov.